💡 NOVÝ WEBINÁŘ: Víte, jak využít brand tracking k rychlejšímu růstu? Poradíme, jak na to – 25. dubna v 9:30.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

My, společnost Behavio Labs s.r.o., se sídlem Poupětova 1339/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 04253931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 243963 („Behavio Labs“ nebo „my“), vás tímto informujeme o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našeho webu. 

Prohlašujeme, že z pozice zpracovatele osobních údajů tyto zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat

 • e-mailová adresa, v případě vyplnění žádosti o zasílání newsletteru
 • jméno, příjmení a e-mailová adresa, v případě vyplnění formuláře se žádostí o schůzku. 

Proč vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely a v rozsahu nezbytném pro zasílání newsletteru a pro účely sjednání schůzky s naším obchodním zástupcem, a to na základě vámi uděleného souhlasu.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu zpracování. V případě newsletteru do doby odvolání uděleného souhlasu. V případě sjednaní schůzky do doby termínu schůzky. Souhlas můžete v obou případech kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení odběru.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak automatizovaně, tak manuálně. Vede se záznam o veškerých činnostech souvisejících se zpracováním dat. Pří zpracování vašich osobních údajů nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje můžou být zpřístupněny naším zaměstnancům, právním zástupcům či dodavatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účel zpracování. Osobní údaje můžeme dále poskytnout následujícím zpracovatelům:

 • Hubspot
 • Google Workspace
 • Mailchimp (the Rocket Science Group, LLC)

Většina těchto zpracovatelů má k osobním údajům pouze omezený přístup. Žádný zpracovatel není oprávněn využívat osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. 

Společnost je oprávněna předat osobní údaje odbornému partnerovi webináře MAM Souboj spotů: Debrief. Tímto partnerem je vydavatel týdeníku Marketing & Media, společnosti Forum Media, s.r.o.

Někteří zpracovatelé sídlí mimo Evropskou unii, například v USA. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a tito zpracovatelé se zavázali pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. K žádnému jinému předávání osobních údajů od nás do zemí mimo EU nedochází.

Jak vaše údaje chráníme

Přijali jsme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání jsme povinni poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné apod.).

Práva spojená s ochranou osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte při naplnění zákonných předpokladů následující práva, která naprosto respektujeme:

 1. Transparentnost. Při každém zadávání osobních údajů vám vysvětlíme, k jakému účelu jsou zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.
 2. Právo na přístup k osobním údajům. Stačí nám dát vědět a pošleme vám souhrn všech vašich osobních údajů, se kterými pracujeme.
 3. Právo na opravu. Kdykoli zjistíte, že máte v osobních údajích u nás nějakou nepřesnost, můžete nám to dát vědět a my sjednáme nápravu.
 4. Právo na výmaz (“právo být zapomenut”). Ve chvíli, kdy vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat za původním účelem, tak je mažeme. Stejně tak i ve chvíli, kdy svůj souhlas se zpracováním odvoláte. Právo na výmaz není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), smažeme ty osobní údaje, které k ní nepotřebujeme.
 5. Právo na omezení zpracování. Naše zpracování osobních údajů můžete také omezit, zase nám stačí dát vědět.
 6. Právo na ochranu soukromí. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení nebo po nás požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailu marek.nebesar@behaviolabs.com.

Zarezervujte si schůzku

Sejít se můžeme online nebo v reálu – je to na vás!

Rádi se ozveme!

Nechte nám na sebe alespoň jeden kontakt
a dáme co nejdříve vědět.

Překvapivé porovnání

Porovnali jsme dvě známé značky Alza a Mall pomocí tradičního dotazníku. Potom jsme použili náš výzkum podvědomí. Víte jaký byl rozdíl ve výsledku?