🎉 Získali jsme investici ve výši 2,5 milionu eur na rozvoj naší platformy!🥂

Všeobecné obchodní podmínky aplikace Behavio

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Behavio Labs s.r.o., se sídlem Poupětova 1339/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 04253931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 243963 („Behavio Labs“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky Aplikace Behavio s účinností ke dni 1. 11. 2023 („Podmínky“). Podmínky upravují zejména podmínky používání Internetových stránek, Aplikace a poskytování Služeb Klientovi.

2. Definice

2.1 Níže uvedené definice mají pro účel těchto Podmínek následující význam:

Analýza“: zpracování a výstup spotřebitelského výzkumu, poskytnutý Klientovi na základě jeho zadání v Aplikaci.

Aplikace“: platforma nacházející se na Internetové stránce, prostřednictvím které jsou poskytovány Služby Klientovi.

Behavio Labs“, „my“ nebo „naše“: Společnost Behavio Labs s.r.o., se sídlem Poupětova 1339/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 04253931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 243963.

Důvěrné informace“: informace uvedené v článku 9.1 těchto Podmínek.

Internetové stránky“: stránky na internetové adrese behaviolabs.com a behavio.app.

Klient“ nebo „vy“: fyzická nebo právnická osoba, která má s námi uzavřenou Smlouvu a jehož jménem Uživatelé používají Aplikaci a využívají Služby.

Materiály Klienta“: reklamní sdělení a jejich koncepty, ochranné známky a jiné duševní vlastnictví Klienta (loga, internetové stránky, produkty, marketingové nástroje atp.), které jsou poskytnuty Klientem Behavio Labs v souvislosti s poskytováním Služeb.

Metodologie“: duševní vlastnictví, know-how, procesy, software, nástroje, metodologie, modely, výzkumné metody, algoritmy a jiné postupy, které jsou používány pro zpracování a vytváření Analýz Behavio Labs.

Odměna“: Cena poskytované Služby uvedená v Aplikaci.

Podmínky“: tyto Všeobecné obchodní podmínky Aplikace Behavio.

Předplatné“: zaplacená Odměna za všechny dostupné Služby pro dané období (např. měsíc).

Služby“: veškeré služby, nástroje, semináře a školení aktuálně nabízené v Aplikaci, zejména však zadávání a poskytování Analýz.

Smlouva“: smlouva uzavřená mezi Klientem a Behavio Labs za účelem využívání Aplikace a Služeb.

Strany“: Klient a Behavio Labs.

Uživatel“: registrovaný uživatel Aplikace, který využívá Služby a Aplikaci na základě Smlouvy uzavřené mezi Klientem a Behavio Labs. Uživatelem se rozumí Klientův zaměstnanec, zástupce, dodavatel či jiná osoba oprávněná užívat Aplikaci na základě Smlouvy Klienta a Behavio Labs.

3. Užívání Internetových stránek

3.1 Používání Internetových stránek vždy podléhá těmto Podmínkám. Internetové stránky nejste oprávněn používat, pokud nesouhlasíte s Podmínkami.

4. Registrace a účet

4.1 Pro využívání Služeb je nutné se registrovat prostřednictvím Internetových stránek do Aplikace.

4.2 Okamžikem registrace (přijetím e-mailového potvrzení o zřízení Klientského účtu) dochází k uzavření Smlouvy mezi Stranami.

4.3 Smlouva může být uzavřena Uživatelem jednajícím jménem a na účet Klienta. Za tímto účelem je Behavio Labs oprávněno vyžádat si související oprávnění či potvrzení o tom, že Uživatel může jednat jménem Klienta. Behavio Labs si vyhrazuje právo zrušit Klientský účet a související Uživatelské účty v případě, že Klientský účet byl zřízen osobou, která nebyla oprávněna jednat za Klienta.

4.4 Behavio Labs hashuje hesla ke všem účtům. K účtům a heslům mají přístup pouze konkrétní Uživatelé či Klient. Behavio Labs neodpovídá za újmu, která vznikne v případě porušení základních bezpečnostních zásad.

4.5 Ustanovení těchto Podmínek týkající se Klienta se použijí v co nejširší možné míře obdobně na Uživatele. Klient souhlasí a prohlašuje, že všichni Uživatelé registrovaní pod jeho Klientským účtem byli seznámeni a souhlasili s těmito Podmínkami. Porušení těchto Podmínek Uživatelem se považuje i za porušení těchto Podmínek Klientem a Klient za takové porušení Podmínek plně odpovídá.

5. Služby

5.1 Služby jsou poskytovány pouze Klientům, kteří s námi mají uzavřenou Smlouvu.

5.2 Služby jsou poskytovány v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Podmínkami a Smlouvou. Smlouva se může od těchto Podmínek odchýlit písemnou dohodou Stran.

5.3 Bližší informace o Službách a jejich funkcích jsou Klientovi dostupné v Aplikaci. Prostřednictvím Aplikace si může Klient jednotlivé Služby (zejména Analýzy) objednávat. Některé Služby (výuková videa, semináře, odborné články a analýzy) jsou v Aplikaci dostupné všem Uživatelům bez objednání automaticky na základě Předplatného.

5.4 Služby spočívající v provedení a poskytnutí Analýzy jsou prováděny na základě objednávky v Aplikaci. Objednávka Analýzy je učiněna okamžikem odeslání objednávky v Aplikaci a přijata Behavio Labs okamžikem potvrzení přijetí objednávky ze strany Behavio Labs. V případě ostatních Služeb je objednávka učiněna okamžikem zaplacení Odměny v případě jednorázově zpoplatněných Služeb či okamžikem zaplacení Předplatného v případě Služeb poskytovaných na základě Předplatného.

5.5 Po předchozí písemné dohodě Stran mohou být objednávky jednorázově zpoplatněných Služeb či Předplatného činěny zadáním požadavku na zpřístupnění Služeb, s tím, že Odměna za jednorázově zpoplatněné Služby či Předplatné bude hrazena následně po poskytnutí Služby či po zahájení poskytování Služeb v rámci Předplatného.

6. Platební podmínky a fakturace

6.1 Jednorázové Služby (Analýza) jsou poskytovány za ceny uvedené u jednotlivých Služeb v Aplikaci nebo za předem sjednané ceny ve Smlouvě („Odměna“). Ostatní Služby je možné využívat neomezeně po určité období za ceny předplatného ostatních Služeb uvedených v Aplikaci nebo zdarma („Předplatné“).

6.2 Platba Odměny za jednorázovou Službu nebo platba Předplatného se provede i) přes elektronický platební prostředek dostupný v Aplikaci nebo ii) po předchozí písemné dohodě Stran na základě doručených daňových dokladů (faktur).

6.3 Současně s odesláním objednávky Služeb vznikne Behavio Labs nárok na Odměnu či úhradu Předplatného. Odměna za Služby se nevrací, bylo-li plnění v rozsahu dané Služby poskytnuto alespoň částečně. Pokud je tak uvedeno v Aplikaci, může být Odměna za určitý počet jednorázových Služeb zahrnuta v Předplatném. V takovém případě Behavio Labs náleží Předplatné v celé výši i pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy.

6.4 Faktury – daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji, které jsou vyplněny v profilu Klienta. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den objednání Služby.

6.5 Vyhrazujeme si právo na změnu výše Předplatného a Odměny nebo na zavedení nových poplatků za Služby, a to kdykoli po dobu trvání Smlouvy s tím, že o tom budeme informovat nejméně 14 dnů předem. Pokud nebudete souhlasit se změnou výše Předplatného nebo  Odměny můžete Smlouvu ukončit kdykoli v průběhu 14 dnů od oznámení změny výše Předplatného nebo Odměny. V případě, že budete Služby užívat po uplynutí této lhůty, platí, že jste se změnou výše Předplatného nebo Odměny souhlasili. Změna výše Předplatného se nicméně nevztahuje na budoucí období, na které již ze strany Klienta došlo k zakoupení a úhradě Předplatného v původní výši, pokud k zakoupení Předplatného a jeho úhradě došlo před oznámením změny výše Předplatného.

7. Analýza

7.1 Základní Službou, kterou si může Klient objednat prostřednictvím Aplikace je provedení a vypracování Analýzy.

7.2 K provedení Analýzy je nutné, aby Klient zadal veškeré požadavky a nahrál nutné Materiály Klienta do Aplikace. V případě, že dle názoru Behavio Labs budou poskytnuté Materiály Klienta pro daný účel nedostatečné či neúplné, vyhrazuje si Behavio Labs právo požádat Klienta o doplnění Materiálů Klienta, přičemž jakékoliv lhůty k poskytnutí Služeb se do doby požadovaného doplnění Materiálů Klienta Klientem staví. Po zadání požadavku na Analýzu Behavio Labs osloví prostřednictvím svých smluvních partnerů vhodné respondenty, kteří se budou Analýzy účastnit. Behavio Labs ve lhůtě 3 týdnů od zadání Analýzy tuto vypracuje. Analýza bude Klientovi zpřístupněna v Aplikaci o čemž bude Klient informován.

7.3 Analýza je zpracovávána automatizovaně aplikací Metodologie na vstupy od Klienta a respondentů. Analýza je před poskytnutím Klientovi zkontrolována Behavio Labs.

7.4 Klient bere na vědomí, že Behavio Labs nemá přístup k datům jednotlivých respondentů účastnících se Analýzy a tudíž i Klient nemá a nemůže mít přístup k těmto datům. Veškeré Analýzy a související data jsou poskytovány v anonymizované a agregované podobě z důvodu ochrany soukromí respondentů.

7.5 Klient souhlasí s tím, aby Behavio Labs používalo Analýzy pro své interní potřeby za účelem zlepšování svých služeb a za účelem tvorby benchmarků a dalších podobných agregovaných výstupů a výzkumů. Vždy však platí, že Behavio Labs nemůže bez souhlasu Klientu Analýzu zveřejnit.

7.6 Behavio Labs si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky Analýzy od Klienta, pokud by plnění této Analýzy bylo v rozporu s etickými zásadami a hodnotami Behavio Labs. Pokud je Analýza již v procesu plnění a Behavio Labs se dozví o etických důvodech, které by mohly vést k jejímu nedokončení, Behavio Labs si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit plnění takové Analýzy. V takovém případě bude vrácena částka, kterou Klient již uhradil za nedokončenou část Analýzy. Behavio Labs nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu, která by mohla vzniknout Klientovi v důsledku odmítnutí Analýzy nebo nedokončení Analýzy z etických důvodů.

8. Duševní vlastnictví

8.1 Objednáním Služby Klient nabývá nevýhradní licenci k užití dané Služby, a to v rozsahu a ke způsobům užití dle popisu Služby v Aplikaci. Klient není oprávněn postoupit licenci, udělovat podlicence či jinak zpřístupnit svůj účet třetím osobám.

8.2 Klient tímto uděluje Behavio Labs nevýhradní licenci k užití Materiálů Klienta, a to v rozsahu a ke způsobům užití nutných pro provedení a vypracování Analýzy. Tato licence se vztahuje na všechny dodavatele Behavio Labs, kteří zajišťují provedení a vypracování Analýzy. Klient prohlašuje a zaručuje, že má veškerá nutná k oprávnění k poskytnutí licence dle tohoto odstavce.

8.3 V případě, že Klient užije autorská díla, ochranné známky nebo další práva duševního vlastnictví v rámci využívání Služeb, má povinnost si zajistit veškerá související oprávnění k jejich užití.

8.4 Klient dále bere na vědomí, že má povinnost uvádět logo Behavio Labs u jednotlivých výstupů Služeb v případě, že je bude prezentovat nebo jinak veřejně zpřístupňovat.

8.5 Klient souhlasí s tím, aby Behavio Labs využívalo výstupy Služeb a související data v anonymizované podobě pro statistické a interní účely, a to pouze tak, aby Klient nemohl být identifikovatelný.

8.6 Klient není oprávněn dekompilovat či využívat zpětného inženýrství na jakoukoli část výstupu Služby, Služby či Aplikace. Klient má povinnost zdržet se využívání výstupu Služby za účelem vytvoření produktu či služby, která by byla konkurenční vůči službám poskytovaných Behavio Labs.

9. Mlčenlivost

9.1 Za důvěrné informace se považuje Smlouva, Analýza, veškeré dokumenty, know-how, procesy, finanční a marketingové informace, komunikace a další informace zpřístupněné Stranami podle těchto Podmínek.

9.2 Strany se zavazují Důvěrné informace nezneužívat, nesdělovat ani jinak nezpřístupňovat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany. Strany se dále zavazují, že jejich zaměstnanci a dodavatelé budou dodržovat stejný závazek mlčenlivosti.

9.3 Ustanovení tohoto článku se nebude vztahovat na Důvěrné informace:

3.a) které představují výstupy Služeb, včetně Analýz, a související data využívané v souladu s články 7.5 a 8.5 těchto Podmínek.

3.b) které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením těchto Podmínek;

3.c) které jsou poskytovány poradcům Stran vázaným povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Strany;

3.d) které jsou poskytnuté příslušným státním a jiným správním úřadům a soudům, pokud jsou Strany povinny podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout. V těchto případech si Strany okamžitě písemně oznámí tuto skutečnost včetně rozsahu poskytnutých informací.

10. Odpovědnost

10.1 Klient má povinnost k náhradě veškeré újmy Behavio Labs vzniklé na základě jeho jednání v souvislosti se Smlouvou. Klient má povinnost k náhradě veškeré újmy na pověsti Behavio Labs, kterou způsobí svým jednáním.

10.2 Behavio Labs neodpovídá za újmu vzniklou v souvislosti s užitím Služeb, Analýz, Metodologie a za obsah a informace v nich obsažené.

10.3 Klient bere na vědomí, že mohou nastat skutečnosti mimo kontrolu Behavio Labs, které ovlivní dostupnost Internetových stránek, Aplikace nebo funkčnost Služeb. Behavio Labs nenese odpovědnost za újmu, která Klientovi vznikne v souvislosti s takovými událostmi.

10.4 V případě, že by Behavio Labs bylo povinno k náhradě újmy vůči Klientovi, omezuje se výše jejího plnění na částku rovnající se výši Odměny či Předplatného za poskytnuté Služby v daném kalendářním roce.

11. Materiály Klienta; zakázané užití Služeb a Analýz

11.1 Materiály Klienta a užití Služeb nebo Analýz Klientem nesmí být:

1.a) v rozporu s právním řádem České republiky;

1.b) v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly, případně nesmí ohrožovat veřejný pořádek;

1.c) způsobilé přivodit Behavio Labs či třetím osobám újmu;

1.d) způsobilé zasáhnout do pověsti Behavio Labs;

1.e) určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

11.2 Klient má povinnost zdržet se používání jakýchkoli materiálů nebo informačních souborů v rámci Internetových stránek a Aplikace, které:

2.a) obsahují viry nebo jiné technické komponenty, které poškozují nebo mohou poškodit technické nebo programové vybavení Internetových stránek, Aplikace nebo data uchovávaná na serverech Behavio Labs;

2.b) porušují autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích osob; nebo

2.c) jsou způsobilé poškodit osobnostní práva fyzických osob, práva k obchodní firmě nebo obchodnímu tajemství nebo jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže a jsou způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.

11.3 Povinnosti uvedené v článku 11.2 těchto Podmínek se vztahují i na Materiály Klienta.

12. Ochrana osobních údajů

12.1 Behavio Labs je v rámci zpracovávání osobních údajů na základě Smlouvy s Klientem v postavení správce ve vztahu k osobním údajům Klienta a Uživatelů.

Informace o zpracování osobních údajů

12.2 Prohlašujeme, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

12.3 Osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje) Klienta a Uživatelů navázaných na jeho Klientský účet  („Osobní údaje“) zpracováváme za účelem plnění Smlouvy a na základě našich oprávněných zájmů („Účel zpracování“). Oprávněný zájem spočívá ve zpracování pro účely případného vymáhání pohledávek nebo pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci.

12.4 Osobní údaje mohou být zpřístupněny naším zaměstnancům, právním zástupcům či dodavatelům, a to pouze v míře nezbytné pro Účel zpracování. Osobní údaje můžeme dále poskytnout následujícím zpracovatelům:

4.a) Google LLC (nástroje pro komunikaci a ověření)

4.b) Timony s.r.o. (telefonické ověření)

4.c) Mailchimp / The Rocket Science Group, LLC (nástroj pro rozesílání newsletterů)

4.d) HubSpot (CRM systém pro evidenci klientů)

Většina těchto zpracovatelů má k Osobním údajům pouze velmi omezený přístup. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům sice někdy dochází, ale v minimální míře. Žádný zpracovatel není oprávněn využívat Osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Někteří zpracovatelé sídlí mimo Evropskou unii, například v USA. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a tito zpracovatelé se zavázali pravidelně předané Osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. K žádnému jinému předávání osobních údajů od nás do zemí mimo EU nedochází.

12.5 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění Účelu zpracování, tj. nejméně po dobu trvání Smlouvy. Osobní údaje pak dále zpracováváme po dobu, po kterou jsme povinni Osobní údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

12.6 Jako subjekt údajů máte následující práva:

6.a) právo po nás požadovat zpřístupnění Osobních údajů

6.b) právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování Osobních údajů

6.c) právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů

6.d) právo na přenositelnost Osobních údajů

6.e) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

12.7 Jelikož jsou osobní údaje poskytovány na základě smluvního požadavku a současně jsou nezbytné pro poskytování Služeb, jejich neposkytnutí je překážkou pro uzavření a plnění Smlouvy.

12.8 V souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: info@behaviolabs.com nebo písemně na: Behavio Labs s.r.o., Poupětova 1339/3, Holešovice, 170 00 Praha 7.

13. Trvání Smlouvy

13.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit dohodou Stran nebo výpovědí bez uvedení důvodu. Klient může Smlouvu kdykoli vypovědět zadáním požadavku na zrušení registrace v Aplikaci. Behavio Labs může Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 60 dnů, a to e-mailem na kontaktní adresu Klienta či prostřednictvím pošty na adresu sídla či bydliště Klienta. Zrušením Klientského účtu dojde k automatickému zrušení navázaných Uživatelských účtů.

13.2 Behavio Labs může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že se kterékoliv prohlášení, údaj či informace týkající se registrace Klienta či Uživatele ukáže jako nepravdivé, neúplné či zavádějící. Behavio Labs může dále od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že Klient poruší tyto Podmínky nebo Smlouvu závažným způsobem, zejména (nikoliv ale výhradně) pokud poruší ustanovení čl. 11.1 a/nebo 11.2 těchto Podmínek. Odstoupení od Smlouvy může být učiněno e-mailem na kontaktní adresu Klienta či prostřednictvím pošty na adresu sídla či bydliště Klienta.

13.3 V případě, že Smlouva zanikne dohodou Stran nebo na základě výpovědi Klienta, který má aktivní Předplatné, Behavio Labs se zavazuje Klientovi zpřístupnit výstupy Služeb (včetně Analýz) po dobu 3 let od ukončení Smlouvy v Aplikaci.

13.4 Práva a povinnosti Stran podle následujících ustanovení této Smlouvy přetrvávají i po zániku nebo ukončení této Smlouvy: 8 (Duševní vlastnictví), 9 (Mlčenlivost), 10 (Odpovědnost), 11 (Materiály Klienta; zakázané užití Služeb a Analýz), 12 (Ochrana osobních údajů), 15 (Rozhodné právo a příslušnost soudů) a další práva a povinnosti u nichž se předpokládá výkon nebo dodržování i po ukončení nebo zániku této Smlouvy.

14. Změny podmínek

14.1 Tyto Podmínky můžeme změnit, pokud Vám poskytneme předchozí upozornění (nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti takové změny) a možnost se vyjádřit nebo Smlouvu vypovědět. Pokud budete po účinnosti změny Podmínek Služby používat, budeme to považovat za přijetí změněných Podmínek.

15. Rozhodné právo a příslušnost soudů

15.1 Tyto Podmínky jsou uzavřeny podle právního řádu České republiky. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené ve Smlouvě či v těchto Podmínkách, se podpůrně řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že pravomoc k rozhodování sporů vzniklých ze Smlouvy nebo těchto Podmínek mají pouze soudy České republiky. Soudem příslušným k rozhodnutí takového sporu bude obecný soud Behavio Labs.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 V případě, že kterékoliv ustanovení Podmínek bude shledáno neplatné, neúčinné, neproveditelné, v rozporu s právními předpisy nebo nevynutitelné, nebude tím jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Strany si pro tento případ sjednávají takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu stran vyjádřenému v těchto Podmínkách.

16.2 Strany se dohodly, že změna okolností anebo nemožnost plnění na straně jedné z nich není důvodem k ukončení platnosti těchto Podmínek nebo Smlouvy. Klient tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

16.3 Strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle stran.

Zarezervujte si schůzku

Sejít se můžeme online nebo v reálu – je to na vás!

Rádi se ozveme!

Nechte nám na sebe alespoň jeden kontakt
a dáme co nejdříve vědět.

Překvapivé porovnání

Porovnali jsme dvě známé značky Alza a Mall pomocí tradičního dotazníku. Potom jsme použili náš výzkum podvědomí. Víte jaký byl rozdíl ve výsledku?